Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Popular Computers s.r.o.

Mariánské nám. 80, 68601 Uherské Hradiště

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudu v Brně. Spisová značka C 53385.

 

 

Pan / paní

………………………………………………..

adresa ………………………………………………………………………………………………….

V ……………………………………… dne …………………..

 

 

Věc:    Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážený pane, vážená paní,

vzhledem k tomu, že mezi Vámi jakožto kupujícím a námi jakožto prodávajícím vznikl spor z kupní smlouvy, kterou je nutno považovat za spotřebitelskou smlouvu ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento spor se doposud nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou bez zásahu třetí osoby, si vás tímto ve smyslu § 14 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dovolujeme informovat o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí.

V případě vzniku sporu z uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi jako kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a naší společností jakožto prodávajícím, jste jako kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím. Návrh můžete podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Vás zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Tato volba mimosoudního řešení sporu je dobrovolná. Další informace naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/. 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

S pozdravem

 

………………………………………

za Popular Computers s.r.o.