Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.ipopular.cz

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Na pozdě uplatněné reklamace nemusí být brán zřetel.

Kupující musí uvést své kontaktní údaje, doručovací adresu a telefon, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit Prodávající jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávající je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávající nebo do místa určeného k opravě. V případě, že zboží je třeba poslat zpět Prodávající, je Kupující povinen opatřit zboží obalem vyhovujícím nárokům přepravy, v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zboží by mělo být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů (lhůta se může prodlužit v případě, kdy má eshop a Provozovna zavřeno, což je Prodávající povinna písemně oznámit na stránkách eshopu (webovém rozhraní obchodu) či vyvěšením informace na Provozovně), rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení u výrobce či dovozce. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Prodávající a Kupující se dohodli, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávající jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

V případě neoprávněné Reklamace si Prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením reklamované vady.