Reklamační řád

 

Reklamační řád internetového obchodu www.ipopular.cz

  1. Úvodem

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle § 2166 občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu iPopular.cz. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu iPopular.cz.

1.2. Reklamační řád je určen kupujícím - spotřebitelům, kteří si v internetovém obchodě iPopular zakoupili zboží. Na všechny kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahují ujednání tohoto reklamačního řádu přiměřeně, s výjimkou článku 4.2 reklamačního řádu, který se vztahuje pouze na kupující - spotřebitele.

1.3. Naší snahou je prodávat nejen kvalitní zboží za nejnižší možné ceny, ale také udržet si zákazníka poskytováním servisních služeb a rychlostí při vyřizování případných reklamací. Pracovníci prodávajícího jsou vedeni k tomu, aby se chovali co nejvstřícněji ke kupujícímu reklamujícímu vadné zboží. Záležitosti spojené s případnou reklamací řeší prodávající individuálně, veden snahou o maximální spokojenost prodávajících.

1.4. Vymezení pojmů užívaných v tomto reklamačním řádu:
a) kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;
b) kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 občanského zákoníku);
c) kupující - podnikatel – fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která splňuje definici podnikatele dle § 420 Občanského zákoníku);
d) kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu iPopular.cz mezi prodávajícím a kupujícím;
e) občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
f) obchodní podmínky – obchodní podmínky internetového obchodu iPopular.cz, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavíranou s kupujícím - spotřebitelem;
g) prodávající – provozovatel internetového obchodu iPopular.cz, společnost Popular computers s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 80, 68601 Uherské Hradiště, IČ 27705609;

  1. Všeobecná ustanovení

2.1. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční, případně skladová prodejka za hotové. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje, že s nimi byl seznámen.

2.2. Nároky kupujícího - spotřebitele z vad zboží jsou popsány v čl. 7 obchodních podmínek.

  1. Povinnosti kupujícího v souvislosti uplatňováním nároků z vad

3.1. Kupující je povinen:
a) Prohlédnout zboží co nejdříve po jeho dodání, a to způsobem upraveným v čl. 6 obchodních podmínek (povinnosti dle čl. 6 obchodních podmínek se vztahují přiměřeně i na kupujícího podnikatele). Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče
b) V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.
c) V případě výměny vadných komponentů v PC Popular používat komponenty dodané prodávajícím.
d) Pokud kupující zasílá zboží v souvislosti s jeho reklamací prodávajícímu, je povinen je zaslat prostřednictvím spediční firmy typu "z domu do domu" (Česká pošta, PPL, Obchodní balík, Toptrans atd.). Kupující zašle prodávajícímu vadné zboží na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.

  1. Postup při reklamaci zboží a způsob vyřízení reklamace

4.1. Reklamace (oznámení) vad zboží, reklamační formulář

4.1.1. Kupující je povinen vady zboží řádně oznámit (reklamovat), přičemž doporučeným způsobem oznámení vad je odeslání vyplněného Reklamačního formuláře, který je umístěn přímo na stránkách prodávajícího. Reklamační formulář je po odeslání automaticky zpracován a zaevidován, což přispívá k rychlému vyřízení reklamace. Pokud kupující zvolí jinou formu oznámení vad (tj. písemně na adresu provozovny prodávajícího dle čl. 7.4 reklamačního řádu), platí pro jejich vyřízení zákonná lhůta, nikoliv lhůta 15 dnů dle čl. 4.2.2 reklamačního řádu

4.1.2. Následně s prodávající dohodne s kupujícím způsob zaslání zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání zboží. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s předáním vadného zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 4.2.1 reklamačního řádu.

4.2. Vyřízení reklamace prodávajícím vůči kupujícímu - spotřebiteli

4.2.1. Reklamaci, podanou kupujícím – spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší, zejména v závislosti na okamžiku, kdy vadné zboží kupující předal prodávajícímu nebo jiné dohodnuté osobě (např. servisní středisko). O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky, a zasláním reklamačního protokolu dle čl. 3.2.1.

4.2.2. Prodávající vyřizuje standardní reklamace, které kupující oznámil prostřednictvím Reklamačního formuláře, do patnácti pracovních dnů ode dne přijetí vadného zboží na prodejně prodávajícího v Uherském Hradišti.

4.2.3. O vyřízení reklamace kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:
a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
b) důvody reklamace;
c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
d) výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem zboží);
e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny zboží);
f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

4.2.4. Reklamační protokol je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

4.2.5. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou, testováním, skladným a přepravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

  1. Záruční podmínky

5.1. Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu, případně prodejce. Tato doba začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující dostane reklamační protokol, kde je uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

5.2. Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti produktů dodávaných prodávajícím se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

  1. Zánik nároku na uplatnění práv ze záruky za jakost

6.1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) Vypršela-li záruční doba u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy.
b) Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
c) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
d) Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
e) Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
f) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
g) Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. - Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
h) Zboží bylo poškozeno živly.

  1. Ostatní ujednání

7.1. Kupující je povinen před odesláním zboží k reklamaci ověřit, zda je skutečně poškozené (např. ověřit, zda přístroj nemá vybitou baterii, je řádně připojen k síti, zda nedošlo k výpadku internetového spojení kupujícího atd.).

7.2. Po vyplnění reklamačního formuláře a odeslání reklamovaného zboží kontaktuje kupujícího reklamační oddělení prodávajícího a oznámí nejvhodnější postup reklamace.

7.3. Kupující může doručit reklamované zboží osobně v místě expedice, kde mu bude přiděleno číslo RMA.

7.4. Není-li sjednáno jinak, reklamované zboží, případně dokumenty, oznámení a další písemnosti související s oznámením vad (reklamací) je kupující povinen zasílat na adresu: Popular computers s.r.o., Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště

7.5. Tento reklamační řád je platný a účinný od 18. 11. 2016 a užije se na všechny reklamace a oznámení vad zboží, které byly prodávajícímu doručeny po tomto datu.